Frågor och Svar

Frågor & Svar

Hur går det till att bli familjehem?

Efter intresseanmälan (som kan göras direkt på hemsidan) ges familjen information om vad uppdraget innebär. För många familjer är uppdraget främmande och det är därför viktigt att ge en korrekt bild av vad uppdraget går ut på.

Följande handlingar ska inkomma i samband med intresseanmälan: Utdrag för samtliga vuxna i hushållet som är över 18 år från:

Utdragen ska lämnas in till oss oöppnade. När alla utdrag har kommit in och är kontrollerade kontaktar vi familjen för att boka in ett hembesök som genomförs av en av våra socionomer och som biträds av en assistent. I samband med hembesöket görs en djupintervju med familjen. Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar intervjuas båda var för sig och tillsammans. Vid behov sker utredningen vid två tillfällen.

Socionomen gör en bedömning av familjens boendesituation och en utredning av familjen som baseras på Socialstyrelsens ”Manual till BRA-fam”. Utredningen görs utifrån vissa krav och riktlinjer.

Om familjen anses lämplig och vill gå vidare inhämtas referenser från minst två av varandra oberoende personer. Om familjen har barn placerade från andra kommuner kommer även dessa kommuner att kontaktas.

De familjer som godkänns genomgår vår grundutbildning  som förbereder familjen inför uppdraget och är ett krav för att bli godkänd som familjehem.

För de familjer som inte anses lämplig kommer utredaren att återkoppla vad som ligger till grund för den bedömningen.

.

Vilka är kraven för att bli familjehem?

Vi ställer krav på att familjen har en stabil livssituation och kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Vidare krävs livserfarenhet och personlig mognad samt tid, ork och utrymme att ta emot en ny familjemedlem. Samtliga familjemedlemmar ska vara delaktiga i uppdraget och förstå vad det innebär. Familjen ska kunna bidra med samhällsinformation och verka för att ungdomarna integreras i det svenska samhället och förbereds för ett självständigt liv. Det är önskvärt om familjen har erfarenhet av och kunskap om barns utveckling. För att godkännas som familjehem krävs även att familjen genomgår en obligatorisk grundutbildning samt uppfyller ovanstående krav.

Vem kan bli familjehem?

Inget familjehem är det andra likt, men vi strävar efter familjehem som vill ge värme och hyser omsorg om sin nya familjemedlem. Vi välkomnar alla typer av familjesammansättningar och kulturell bakgrund, förutsatt att familjehemmet uppfyller våra krav. Flera av våra familjer har egen erfarenhet av att fly från sitt hemland och bygga upp ett nytt liv i Sverige. Därför har vi också många familjer som behärskar språk som exempelvis arabiska, kurdiska, persiska och turkiska.

Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan familjehemmet, socialtjänsten och god man?

Socialtjänstens ansvar är att ge alla placerade ensamkommande asylsökande barn en trygg, omsorgsfull och säker omvårdnad samt utbildning och att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Socialtjänsten gör utredningar, uppföljningar och har regelbunden kontakt med familjehemmet och barnet.

För ensamkommande barn träder den gode mannen in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och ansvarar för barnets ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

Om barnet har sina föräldrar i Sverige, kan barnet vid behov få en tillförordnad vårdnadshavare som kan företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och ansvarar för barnets ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

Familjehemmets ansvar är att ge barnet en trygg, strukturerad och varm tillvaro samt att verka för att barnet integreras i det svenska samhället samt förbereds för ett självständigt liv.

Behöver familjen ha någon speciell utbildning eller tidigare erfarenhet?

Nej, det är inte nödvändigt. Kocher Hem träffar och utreder familjer både med och utan utbildning eller tidigare erfarenhet. Det viktigaste är att ni som familj har livserfarenhet, personlig mognad och har tid, engagemang och utrymme för att ta emot en ny familjemedlem. Vi söker hem där barn kan erbjudas en trygg tillvaro med god omsorg.

Erbjuder ni familjerna utbildning?

Vi är måna om att ni som familj får de bästa förutsättningarna för att kunna handleda barnet och den unge vuxna. Alla våra familjehem genomgår en grundutbildning som består av en grundlig genomgång av Socialstyrelsens kursmaterial ”Ett hem att växa i”, ersättningsreglerna och innebörden av tystnadsplikt. Vi har även fortbildning som familjerna ska delta i samt extern handledning. Dessa utbildningar sker i grupp som ger er som familj utrymme att dela och ventilera era erfarenheter och funderingar.

Vilket stöd erbjuds familjehemmen, barnen och ungdomarna?

Även om barnet och den unga vuxna bor hos en familj, vill vi på Kocher Hem vara delaktiga i deras liv och håller därför löpande kontakt med alla parter. Våra familjehemskonsulenter, som har lång erfarenhet av att jobba med barn, kommer att stötta och handleda er. Inledningsvis har de tät kontakt med parterna, därefter görs hembesök minst en gång i månaden, men frekvensen anpassas till familjehemmets behov. Familjehemmet har också möjlighet att när som helst under dygnet kontakta familjehemskonsulenterna. Kocher Hem har en jourtelefon som gör att  en familjehemskonsulent kan inställa sig på plats hos familjen vid akuta händelser inom två timmar.

Utgår ersättning till familjen?

Ja. Ersättningen är uppdelad i två delar. Familjen får dels ett skattepliktigt arvode, dels en omkostnadsdel. Omkostnadsdelen är skattefri och skall täcka de omkostnader familjehemmet har för barnet t.ex. busskort, aktivitet, kläder och mat.

Hur gör jag intresseanmälan?

En intresseanmälan  kan göras direkt här på hemsidan. I intresseanmälan önskar vi att ni berättar kortfattat om er, såsom ålder och sysselsättning, hur ni bor och om ni har tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller av att jobba med barn och unga vuxna. Vi återkopplar inom en vecka.

Hur kan jag kontakta er om jag har ytterligare frågor?

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller maila oss via kontaktformulär eller till info@kocherhem.se