Förstärkt jour- och familjehemsvård

Förstärkt jour- och familjehemsvård

Kocher Hem strävar och verkar för att erbjuda extra stöd till ungdomar och unga vuxna mellan 13–26 år i hela Sverige. Med särskilda inriktningar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Linköping samt Örebro.

Vår vision är att erbjuda aktuella målgruppen en trygg boendemiljö i engagerade, kompetenta och stabila jour- och familjehem detta som ett komplement till den traditionella institutionsvården. Vi tror på att, med rätta verktyg och resurser, kunna bryta en individs destruktiva beteende.

Kocher Hem har förståelse för att vid dem situationer där det föreligger psykosocial problematik behöver betona den kulturella och språkliga samhörigheten mellan målgruppen och jour- och familjehemmet.

Kocher Hem ser fördelar i att till varje individ i målgruppen koppla en samordnare vars uppgift består i att verka för att dem uppsatta målen ska nås. Varje samordnare tilldelas därefter även en familjehemskonsulent som ska vara behjälplig vid handledning. Tillsammans ska dem verka för att ungdomens behov hamnar i centrum och att ungdomens behov tillgodoses.

Insatserna som Kocher Hem lägger vikt i är enligt följande;

En kontakt med jour- och familjehemmen, ha regelbunden kontakt med individen i den aktuella målgruppen, ha regelbunden kontakt med annan berörd aktör i form god man, ha kontakt med socialsekreterare, jour- och familjehemmen har tillgång till dygnet runt jour samt att samordnaren träffar individen i målgruppen regelbundet.

Självklart utgår vi alltid ifrån den vård- och genomförandeplan som socialtjänsten tillhandahåller oss.